สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

  หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  คณะกรรมการ

  ฝ่ายจัดการ

  ระเบียบสมาคม

  ข่าวประชาสัมพันธ

  ภาพกิจกรรม

  ผลการดำเนินงาน

  กระดานสนทนา

  แบบฟอร์ม - ดาวน์โหลด

  ที่ตั้ง - แผนที่

 

 

 

 

13 มิถุนายน 2562

4,787 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติของสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

      1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
      2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ
      3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
      4. มีอายุในวันสมัครไม่เกินสี่สิบปีบริบูรณ์  
      5. ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
         หรือคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ ำกัด

 

 

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

      1.ขอรับใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ จ ำนวน 1 ฉบับ
     2. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร ได้แก่
         2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         2.3 สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นคู่สมรส) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
      3. กรอกใบสมัครตามแบบที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
          กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ รับรอง จำนวน 2 คน
      4. ทำหนังสือยินยอมจำนวน 2 ฉบับ ได้แก่
          4.1 หนังสือยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด หักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
                เพื่อชำระค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี และค่าสงเคราะห์ศพ ให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิก
                สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
         4.2  หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเดือน เพื่อชำระค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี และค่าสงเคราะห์ศพ
               ให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
       5. ควรเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด โดยฝากเงินรายเดือน
           เดือนละ 300 บาท ขึ้นไป (บัญชีเงินฝากที่เจ้าของบัญชีสามารถถอนได้ตลอดเวลา
           แต่ควรมีเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่า 500 บาท) และยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
           หักเงินจากบัญชีเพื่อชำระค่าสมัคร ค่าบำรุงรายปี และค่าสงเคราะห์ศพ
           ให้แก่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด ตามข้อ 4.1 ได้

ค่าสมัคร (จ่ายครั้งเดียว) 100.- บาท

ค่าบำรุง ปีละ 50.- บาท

ค่าสงเคราะห์ศพ ศพละ 50.- บาท

 

 

 

 

 

    เชิญสมาชิกสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 วันที่ 31 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

      เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ร่มโพธิ์ทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด